145,000 
320,000 540,000 

Cây để bàn

BAO THANH THIÊN

Cây công trình

BẢY SẮC CẦU VỒNG

Cây công trình

CAU HAWAI – PARLOR PALM

95,000 

Cây chậu treo

CÂY BÁCH THỦY TIÊN

125,000 250,000 

Cây để bàn

CÂY BÌNH AN

105,000 

Cây chậu treo

CÂY BƯỚM ĐÊM