Chậu cây cảnh

CHẬU BẦU THẤP TRÒN

Chậu cây cảnh

CHẬU CAO LƯỚI

Chậu cây cảnh

CHẬU CHỮ NHẬT 40*80*40

Chậu cây cảnh

CHẬU ĐÁ MÀI VUÔNG CAO

Chậu cây cảnh

Chậu đất nung da rắn

65,000 130,000 

Chậu men sứ

Chậu men sứ ba chân

25,000 55,000