145,000 

Cây công trình

BẢY SẮC CẦU VỒNG

Cây công trình

CAU HAWAI – PARLOR PALM

95,000 

Cây chậu treo

CÂY BÁCH THỦY TIÊN

125,000 250,000 

Cây chậu treo

CÂY BƯỚM ĐÊM

Cây công trình

CÂY CÚC TẦN ẤN ĐỘ

Cây công trình

CÂY DẠ LAM

Cây công trình

CÂY DƯƠNG XỈ

45,000