145,000 

Cây công trình

BIẾN HOA SÔNG HẰNG

Cây bóng mát

BƯỚM ĐỎ

Cây bóng mát

BƯỚM HỒNG

Cây chậu treo

CÂY CẨM THẠCH

70,000 

Cây công trình

CÂY DẠ LAM

Cây công trình

CÂY HỒNG MÔN

Cây công trình

CÂY HỒNG QUÂN TỬ

Cây bóng mát

CÂY KÈ NHẬT